Knowledge

รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษฯ
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษฯ

14 ก.พ. 2563 0 15

รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot camp) ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศ การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ
รายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศ การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ

14 ก.พ. 2563 0 25

รายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศ การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

21 ต.ค. 2562 0 141

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2560 - 2561 ชื่อผู้รายงาน : นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีที่รายงาน : ปี

โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ

21 ต.ค. 2562 0 121

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 - 2561 ชื่อผู้วิจัย : นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 14
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 14

19 ก.ค. 2562 0 850

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด

รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา : SAR ปีการศึกษา 2561
รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา : SAR ปีการศึกษา 2561

19 ก.ค. 2562 0 716

รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา : SAR ปีการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียด

รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภายในฯ
รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภายในฯ

19 ก.ค. 2562 0 576

รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภายในของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2562 คลิกดูรายละเอียด

 การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงรียนบ้านหนองศรีจันทร์
 การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงรียนบ้านหนองศรีจันทร์

12 มิ.ย. 2562 0 380

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงรียนบ้านหนองศรีจันทร์ จ.ตรัง ปีการศึกษา 2560-2561 ชื่อผู้วิจัย : นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา : 2560-2561 คลิกดูราย

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

14 พ.ค. 2562 0 368

เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คลิกดูรายละเอียด

​รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อกา
​รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อกา

25 ก.ค. 2561 0 1,289

รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา : SAR ปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียด

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

07 พ.ค. 2561 0 1,021

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นางสาวจุฑามาศ ชอบชูผล ปีท..

การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการหลั
การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการหลั

15 ก.พ. 2561 0 1,754

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการหลัก "ศาสตร์พระราชา"เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังก..

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยวัฏจัก
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยวัฏจัก

12 ธ.ค. 2560 0 1,133

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียน..

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรี
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรี

12 ธ.ค. 2560 0 1,268

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค LT เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั..

^