Knowledge

โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปีการศึกษา 2564
โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปีการศึกษา 2564

09 ส.ค. 2565 0 525

โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการเทิดทูนสถาบันผ่านการขับขานประสานเสียง เรียงร้อยเพลงพระราชนิพนธ์ โรงเรียนบ้านลาภูรา ปีการศึกษา 2562-2563
รายงานการประเมินโครงการเทิดทูนสถาบันผ่านการขับขานประสานเสียง เรียงร้อยเพลงพระราชนิพนธ์ โรงเรียนบ้านลาภูรา ปีการศึกษา 2562-2563

11 พ.ย. 2564 0 752

รายงานการประเมินโครงการเทิดทูนสถาบันผ่านการขับขานประสานเสียง เรียงร้อยเพลงพระราชนิพนธ์ โรงเรียนบ้านลาภูรา ปีการศึกษา 2562-2563

รายงานผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการนิเทศแบบพีเอฟดีอีอาร์ (PFDER Model)
รายงานผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการนิเทศแบบพีเอฟดีอีอาร์ (PFDER Model)

28 ธ.ค. 2563 0 1,848

รายงานผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการนิเทศแบบพีเอฟดีอีอาร์ (PFDER Model

รูปแบบการสอนขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้เทคนิคการขับร้องอนาชีดด้วยสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ฯ
รูปแบบการสอนขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้เทคนิคการขับร้องอนาชีดด้วยสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ฯ

12 มี.ค. 2563 0 1,154

ชื่อวิจัย : รูปแบบการสอนขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้เทคนิคการขับร้องอนาชีดด้วยสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ผู้เขียน : นางวรมน สาธาระกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ปีการ

การสร้างชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับห้องเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะฯ
การสร้างชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับห้องเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะฯ

12 มี.ค. 2563 0 1,061

ชื่อวิจัย : การสร้างชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับห้องเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการฝึกบรรเลงเพลงชาติไทยของนักเรียนวงโยวาทิต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ผู้เขียน : นางวรมน สาธาระกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ปีการศึกษา : 2562

ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

24 ก.พ. 2563 0 2,707

ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเตรียมการรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

24 ก.พ. 2563 0 1,117

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ปีงบประมาณ 2563
แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ปีงบประมาณ 2563

20 ก.พ. 2563 0 6,254

แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษฯ
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษฯ

14 ก.พ. 2563 0 4,526

รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot camp) ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศ การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ
รายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศ การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ

14 ก.พ. 2563 0 12,402

รายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศ การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

21 ต.ค. 2562 0 1,640

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2560 - 2561 ชื่อผู้รายงาน : นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีที่รายงาน : ปี

โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ

21 ต.ค. 2562 0 1,017

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 - 2561 ชื่อผู้วิจัย : นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 14
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 14

19 ก.ค. 2562 0 2,355

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2562 คลิกดูรายละเอียด

รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา : SAR ปีการศึกษา 2561
รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา : SAR ปีการศึกษา 2561

19 ก.ค. 2562 0 4,519

รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา : SAR ปีการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียด

รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภายในฯ
รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภายในฯ

19 ก.ค. 2562 0 3,540

รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการดำเนินงานประกันคุณภายในของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2562 คลิกดูรายละเอียด

^