วิสัยทัศน์

กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559-2562

วิสัยทัศน์
     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (HPO) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร 

     SHOWING THE RESULT OF TOO MUCH STRONG JUSTICE
     ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี สามัคคี มั่นคง


พันธกิจ
   1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
   2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
   3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมภิบาล


เป้าประสงค์
    1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

         มีคุณลักษณะ คุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
     2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม
     3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่เหมาะสม และทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
     4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ

         การศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน
     5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมภิบาล


กลยุทธ์
     กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
     กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
                          ในการแข่งขัน
     กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
     กลยุทธ์ที่ 4 : เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
     กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     กลยุทธ์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
                          ในการจัดการศึกษา 

^