กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

*** คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  งานธุรการ

  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

  กลุุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

  กลุุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
       
  กลุุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  กลุุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ  
       -เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษานิติบุคคล  คลิกดูรายละเอียด
 

^