schoolnews

โรงเรียนบ้านน้ำฉา ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแ
โรงเรียนบ้านน้ำฉา ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแ

07 พ.ย. 2559 0 454

โรงเรียนบ้านน้ำฉา ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว และห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

รร.บ้านป่ากอ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
รร.บ้านป่ากอ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

04 พ.ย. 2559 0 361

รร.บ้านป่ากอ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเรียน แบบ ป.1ก และโรงอาหารงานมุงหลังคา งานทาสี งานประตูหน้าต่าง) คลิกด..

รร.บ้านคลองชีล้อม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
รร.บ้านคลองชีล้อม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร

04 พ.ย. 2559 0 386

รร.บ้านคลองชีล้อม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ก ดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก แบบ ป.ป.ช.1 คลิกดูรายละเอียด ปรั..

​รร.บ้านหัวหิน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
​รร.บ้านหัวหิน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

04 พ.ย. 2559 0 465

รร.บ้านหัวหิน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง 1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู คลิกดูรายละเอียด 2. ก่อสร้างบ้านพักพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 คลิกดูรายละเอียด 3...

รร.บ้านต้นไทร ประกาศเผยแพร่ราคากลางการก่อสร้างส้วมฯ และปรับปรุงซ
รร.บ้านต้นไทร ประกาศเผยแพร่ราคากลางการก่อสร้างส้วมฯ และปรับปรุงซ

04 พ.ย. 2559 0 434

รร.บ้านต้นไทร เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 2 แบบ ป.1 ก คลิกดูรายละเอียด รร.บ้านต้นไทร เผยแพร่ราคากลาง การก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/..

โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

03 พ.ย. 2559 0 567

โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง ส้วม สปช.603/29 ยกพื้นสูงและสนามบาสเกตบอลฯ คลิกดูรายละเอียด

รร.บ้านกลิ้งกลองประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการจัดจ้างงาน (จำนวน 2 ร
รร.บ้านกลิ้งกลองประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการจัดจ้างงาน (จำนวน 2 ร

03 พ.ย. 2559 0 441

รร.บ้านกลิ้งกลองประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการจัดจ้างงาน (จำนวน 2 รายการ) - ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ คลิกรายละเอียด - ประก..

รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงาน (
รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงาน (

03 พ.ย. 2559 0 404

รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงาน (8 รายการ) - ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง สปช.605/45 (ส้วม) คลิกรายล..

โรงเรียนบ้านบ้านจิจิก ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ
โรงเรียนบ้านบ้านจิจิก ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ

02 พ.ย. 2559 0 447

โรงเรียนบ้านจิจิก ประกาศเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอา
โรงเรียนบ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอา

02 พ.ย. 2559 0 428

โรงเรียนบ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียป.1 ก,อาคารอเนกประสงค์,อาคารอนุบาลแบบสร้างเอง คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ประกาศเผยแพร่ราคากลางการตกลงราคาจ้างปรับป
โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ประกาศเผยแพร่ราคากลางการตกลงราคาจ้างปรับป

02 พ.ย. 2559 0 451

โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม มีความประสงค์จะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก และส้วม แบบ รย.601/43 ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านวังหลาม ประกาศเผยแพร่กลางในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ
โรงเรียนบ้านวังหลาม ประกาศเผยแพร่กลางในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ

01 พ.ย. 2559 0 468

โรงเรียนบ้านวังหลาม ประกาศเผยแพร่กลางในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

28 ต.ค. 2559 0 364

รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา และส้วมนร.หญิง 4 ที่/49 คลิกรายละเอียด

โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร
โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร

27 ต.ค. 2559 0 367

โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียน คลิกดูรายละเอียด

^