รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายชาญชัย เสาร์แก้ว

กลุ่มบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร.0822824645 Email krunonhyk@gmail.com

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0822824645

อีเมล

^