บุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุเมตตา คงสง

  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ โทร.0952521400 Email sumettakongsong@gmail.com

 • thumbnail

  นางจรรยา ใส้เพี้ย

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ โทร.085 784 0385

 • thumbnail

  นางณฐวรกร รักนาย

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ โทร.0872788123

 • thumbnail

  นายประยม แก้วจุลศรี

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.087 284 2124

 • thumbnail

  นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.0904919687

 • thumbnail

  นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.084 508 4991

 • thumbnail

  นายชาญชัย เสาร์แก้ว

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.082-2824645

 • thumbnail

  นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.096-6847281

 • thumbnail

  นางสาวลลิตา อุดรพันธ์

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.0869458135

 • thumbnail

  นายอาฒยะ บัวเพชร

  ศึกษานิเทศก์ โทร.0612425837

 • thumbnail

  นางอภิสรา เสนี

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ โทร.095 042 3612

 • thumbnail

  นางสาวพิลาวรรณ สุวรรณโน

  เจ้าหน้าที่ธุรการ โทร.089 727 6464

^