บุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางจำเรียง ทองสุข

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโทร.081 086 2086 Email reang_jum@windowslive.com

 • thumbnail

  นางสีฟ้า ช่วยชู

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โทร.089 876 9857

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.095 294 4425

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ สมบูรณ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.093 580 1011

 • thumbnail

  นายธีระ ซินมุข

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.095 424 1297

 • thumbnail

  นางสาวกชมล นาคะสูนย์

  นักทรัพย์พยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร 099 287 1423

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ อัมพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.089 472 4624

 • thumbnail

  นางสาวพิศมัย ไสยสุวรรณ

  พนักงานพิมพ์ดีด โทร.080 869 4465

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ จันทร์คง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร.085-7909266

^