บุคลากร

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายชัยยุทธ สมบูรณ์

  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โทร.086 689 5906 Email chaiyut638@gmail.com

 • thumbnail

  นางสาวสอยฤทัย เกลี้ยงนิล

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 094 994 9865

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ มุณีสว่าง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร. 080 474 3802

 • thumbnail

  นางนันทพร พลฤทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.098 679 1928

 • thumbnail

  นางอาอัยด๊ะ ศิริวัลลภ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร.086 294 0587

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ คำธร

  ช่างปูน ระดับ ช 4 โทร.087 885 5634

 • thumbnail

  นายวิสูตร สินไชย

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 โทร 098 670 2307 Email sinchaiwisut@gmail.com

 • thumbnail

  นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 โทร.084 051 9857

 • thumbnail

  นายวิชัย จำปา

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 โทร.097 345 8235

 • thumbnail

  นางสาวชญาณิศา เข็มทอง

  เจ้าหน้าที่ธรุการ โทร.098 031 8988

 • thumbnail

  นางสาวจิตราภรณ์ ทินประภา

  พนักงานพิมพ์ดีด โทร.091 790 0971

 • thumbnail

  นางสาววิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์

  แม่บ้าน โทร.090 481 3887

 • thumbnail

  นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ

  พนักงานบริการ โทร.090 210 2196

 • thumbnail

  นายวีรพงศ์ วิเชียร

  พนักงานขับรถ โทร.084 307 5352

^