กลุ่มบริหารงานบุคคล

*** คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานธุรการ
       - คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ  คลิกดูรายละเอียด
​ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  คลิกดูรายละเอียด
​ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการฯ  คลิกดูรายละเอียด
​ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  คลิกดูรายละเอียด
       - คู่มือการปฏิบัติงาน   คลิกดูรายละเอียด
       - การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   คลิกดูรายละเอียด
       - การขอหนังสือรับรอง   คลิกดูรายละเอียด 

​ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  คลิกดูรายละเอียด      
​ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวินัยและนิติการ  คลิกดูรายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       

       - การดำเนินการตามนโนยายการบริหารทรัพยากรบุคคล  


       - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (มีต่อ) 

^