กลุ่มบริหารงานบุคคล

*** คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   คลิกดูรายละเอียด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานธุรการ
       - คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ  คลิกดูรายละเอียด
​ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  คลิกดูรายละเอียด
​ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการฯ  คลิกดูรายละเอียด
​ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  คลิกดูรายละเอียด
       - คู่มือการปฏิบัติงาน   คลิกดูรายละเอียด
       - การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   คลิกดูรายละเอียด
       - การขอหนังสือรับรอง   คลิกดูรายละเอียด 

​ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  คลิกดูรายละเอียด
​ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวินัยและนิติการ  คลิกดูรายละเอียด
^