การบันทึกข้อมูล ประมาณการในการจัดทำบัญชีจัดสรร แท็บเล็ต ปีงบ 255

สพป.ตรัง เขต 2 ได้แจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obecnet.bopp.go.th เพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2557 นั้น
เพื่อให้การประมาณการจัดสรรมีความถูกต้องตามข้อมูลปีการศึกษา 2557 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้ 
1. บันทึกข้อมูลครู นักเรียน และห้องเรียน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.obecnet.bopp.go.th เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเตรียมการจัดทำบัญชีจัดสรร งปม.ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรนับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หากสถานศึกษา ไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
คู่มือการกรอกข้อมูลประมาณการในการเตรียมการจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557

คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 16 พ.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^