สำรวจคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ

ให้โรงเรียนตรวจสอบความขาดแคลนจำเป็นและต้องการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยให้ศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณ และรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และให้เสนอขอตั้งงบประมาณตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียนฯ โดยให้กรอกข้อมูลรายการที่ขอตั้งงบประมาณตามลำดับความสำคัญ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. รายการครุภัณฑ์ ใช้แบบครุภัณฑ์ ๒ แยกตามผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และผู้จบการศึกษาภาคบังคับ เฉพาะรายการที่เสนอขอ ส่งจำนวน ๑ ชุด   พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่เสนอขอทุกรายการ ทางเว็บไซด์ http://bit.ly/2ek7g9Q
๒. รายการก่อสร้าง ใช้แบบสิ่งก่อสร้าง ๑ – ๙ เฉพาะรายการที่เสนอขอ ส่งจำนวน ๑ ชุด   พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายการสิ่งก่อสร้างที่เสนอขอทุกรายการ ทางเว็บไซด์ http://bit.ly/2fZ0uah
๓. รายการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ให้ใช้แบบรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ )
แยกเป็นสิ่งก่อสร้างแต่ละหลัง ตามเอกสารที่แนบ (ไม่ต้องกรอกข้อมูลทางเว็บไซด์) ส่งจำนวน ๓  ชุด


คลิกรายละเอียด

ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 11 พ.ย. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^