ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อวุสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2
       เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ ตามรายการ ดังนี้
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
       1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
       2. ไม่เป็นผุ้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
       3. ไม่เป้นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       4. ไม่เป้นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้ สพป.ตรัง เขต 2
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สพป.ตรัง เขต 2 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 กันยายน 2557
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
           ผุ้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สพป.ตรัง เขต 2 ในวันที่ 8 - 18 กันยายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น
สอบถามทางโทรศัพท์ 075-233378/0815366320 ในวันและเวลาราชการ
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 ก.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^