หน่วยตรวจสอบภายใน

 *** คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (นายรัชพล มณีบุตร)

คู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบการเงินบัญชีของสถานศึกษา และงานธุรการ (นางสาวนภสร อิล่อง)

^