ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2566
   
  ผลการประเมิน ITA


ศูนย์ความปลอดภัยงดรับ งดให้ของขวัญ
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลด

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (86) 02 พ.ย. 2565 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา ปีการศึกษา 2564

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (70) 02 พ.ย. 2565 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นปรง

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (39) 21 ก.ย. 2565 การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

http://www.trang2.go.th/skin/ext/docx.png (37) 21 ก.ย. 2565 การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

http://www.trang2.go.th/skin/ext/docx.png (259) 22 ส.ค. 2565 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน “ตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” โรงเรียนบ้านเกาะลิบง ปีการศึกษา 2564

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (112) 11 ม.ค. 2565 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โดยใช้กลยุทธ์ NCS ปีการศึกษา 2562-2563

http://www.trang2.go.th/skin/ext/docx.png (188) 21 ธ.ค. 2564 เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และหลักเกณฑ์วิธีการในการดำเนินงาน

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (76) 04 พ.ย. 2564 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านลำภูรา โดยใช้กลยุทธ์ "LUMPHURA MODEL"

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (257) 04 พ.ย. 2564 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (70) 04 พ.ย. 2564 รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

อ่านต่อ


 


  

ครูพร้อม


 


หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน
 
 
 
^