กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

*** คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   คลิกดูรายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  งานธุรการ


  กลุ่มงานบริหารการเงิน
       - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร One stop service  คลิกดูรายละเอียด

  กลุ่มงานบริหารการบัญชี


  กลุ่มงานบริหารพัสดุ


  กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์
^