กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

*** คู่มือปฏิบัติงาน นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        - คู่มือปฏิบัติงานธุรการ นางสาริณี รามชัย


       - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร One stop service  (นางนันทิดา รักษ์นุ้ย) 


       - คู่มือการปฏิบัติงานระบบบำเหน็จบำนาญ ( E-pension) (นางนันทิดา รักษ์นุ้ย)


        - คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ นางสาวรติวรรณ  ศิริรังษี


        - คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุ นายนิวัติ สุขไชยะ
 
         - คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกเงิน (นางพิชชานันท์ นมจันทร์)

      - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง (นางพิชชานันท์ นมจันทร์)

        - คู่มือปฏิบัติงานการรวบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ) นางสาววนิชา สุวรรณรักษา


        - คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นางณที สุขไชยะ


        
- คู่มือปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ นางณที สุขไชยะ


       
 - คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชี  นางสมพร  จันดี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน


    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

^