กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

*** คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  งานธุรการ
       - คู่มือปฏิบัติงานธุรการ   คลิกดูรายละเอียด

  กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
       - คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการปฏิบัติ  คลิกดูรายละเอียด
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  คลิกดูรายละเอียด
       
- เอกสาร พฐ ไฟล์ Word   คลิกดูรายละเอียด

         - เอกสาร พฐ ไฟล์ PDF   คลิกดูรายละเอียด

  กลุุ่มงานส่งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากร และทุนการศึกษา
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรฯ  คลิกดูรายละเอียด

  กลุุ่มงานส่งเสริมการจัดการพิเศษ
       - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการพิเศษ   คลิกดูรายละเอียด

^