กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

*** คู่มือปฏิบัติงาน  นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       - คู่มือปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางสาวบุษบา สมาธิ)


        - คู่มือการจัดการศึกษาในระบบงานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(นางวัลภา จันทร์มีศรี)


       
- เอกสาร พฐ ไฟล์ Word   คลิกดูรายละเอียด

         - เอกสาร พฐ ไฟล์ PDF   คลิกดูรายละเอียด

       - คู่มืองานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษางานวิเทศสัมพันธ์และงานส่งเสริมแหล่การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น (นายอรรถพล ไชยนุรักษ์)


  
        - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจการพิเศษกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  (นายสัมพันธ์  เซ่งหลี่)

        - คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การตรวจสอบวุฒิ การรับรองการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  (นางสาลี  ชีประวัติชัย)

       - คู่มือการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นางสาวทิฆัมพร  พักตร์จันทร์)

     
 
งานลูกเสือ 
           
- คู่มือการปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด (นางสาวบุษบา สมาธิ)


           
ข้อมูลสารสนเทศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
       
    ข้อมูลลูกเสือ ข้อมูลวุฒิทางลูกเสือ ข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มกอง  สามารถปรับแก้ได้ คลิกที่นี่
            - ข้อมูลลูกเสือ ข้อมูลวุฒิทางลูกเสือ
  ข้อมูลการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ

^