ดาวน์โหลด

pdf
November.pdf
สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
pdf
25571120.pdf
กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558
doc
ใบงานการพัฒนาการอ่านฯ.doc
ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
zip
โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ.zip
โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ
pdf
รายงานครั้งที่ 1/2557.pdf
รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 1/2557
pdf
เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556.pdf
เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556
pdf
plan57.pdf
แผนปฏิบัติการปี 2557 สพป.ตรังเขต 2
pdf
rubstu57.pdf
คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ สพฐ. ปีการศึกษา 2557
pdf
สารเดือนกุมภาพันธ์ 57.pdf
สาร สพป.ตรัง เขต 2 เดือนกุมภาพันธ์ 57
pdf
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ.pdf
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
^