ดาวน์โหลด

pdf
ประชุมครั้งที่ 1/2558.pdf
รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2558
pdf
ประชุมครั้งที่ 1/2558.pdf
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
pdf
ประชุมครั้งที่ 2/2558.pdf
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2558
pdf
information.pdf
เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557
pdf
plan58.pdf
แผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.ตรังเขต 2
pdf
November.pdf
สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
pdf
25571120.pdf
กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558
doc
ใบงานการพัฒนาการอ่านฯ.doc
ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
zip
โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ.zip
โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ
pdf
รายงานครั้งที่ 1/2557.pdf
รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 1/2557
^