ดาวน์โหลด

pdf
25571120.pdf
กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558
pdf
เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556.pdf
เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556
pdf
plan57.pdf
แผนปฏิบัติการปี 2557 สพป.ตรังเขต 2
pdf
rubstu57.pdf
คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ สพฐ. ปีการศึกษา 2557
pdf
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ.pdf
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตย.ข้อสอบและวิจัยTIMSS 2011.
สรุปผลการวิจัยและตัวอย่างข้อสอบ โครงการ TIMSS 2011
pdf
planreport55.pdf
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปี 55
^