เจตจำนงสุจริต สพป.ตรัง เขต 2 และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ตรัง เขต 2 


เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (ภาษาไทย)

เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (ภาษาอังกฤษ)


                              นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต สู่การปฏิบัติ สร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดี

ประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ "ซื่อสัตย์สุจริตนำชาติพัฒนา"

ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติการของบุคลากรในสำนักงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต

 
^