ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลด

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (54) 11 ม.ค. 2565 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โดยใช้กลยุทธ์ NCS ปีการศึกษา 2562-2563

http://www.trang2.go.th/skin/ext/docx.png (71) 21 ธ.ค. 2564 เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และหลักเกณฑ์วิธีการในการดำเนินงาน

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (48) 04 พ.ย. 2564 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านลำภูรา โดยใช้กลยุทธ์ "LUMPHURA MODEL"

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (107) 04 พ.ย. 2564 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (39) 04 พ.ย. 2564 รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (45) 15 ต.ค. 2564 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้ NONGSANG MODEL โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (55) 16 ก.ย. 2564 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีการศึกษา 2563

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (53) 10 มี.ค. 2564 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (41) 05 มี.ค. 2564 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (88) 29 ต.ค. 2563 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน 2564

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

อ่านต่อ


 


  

ครูพร้อม


 

ข่าวสารจาก www.kruthai.infoหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน
 
 
 
^