ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมข้อมูลนั.. [15 กย. 2557 เวลา 17:48 น.] (2/0)
 2. ตารางแข่งขัน โครงการเสริมสร้างหลักศาสนา จริยธรรม.. [15 กย. 2557 เวลา 13:17 น.] (23/0)
 3. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เ.. [15 กย. 2557 เวลา 13:06 น.] (2/0)
 4. ประกาศด่วน ตามที่ สพป.ตรัง 2 ได้แจ้งให้กลุ่มโรงเ.. [11 กย. 2557 เวลา 15:34 น.] (146/0)
 5. ประกาศการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน [09 กย. 2557 เวลา 17:58 น.] (303/0)
 6. ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อวุสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ .. [08 กย. 2557 เวลา 13:20 น.] (49/0)
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ย.. [05 กย. 2557 เวลา 19:35 น.] (37/0)
 8. เกณฑ์การประเมินบุคคลดีเด่น งานศิลปหัตกรรมนักเรีย.. [03 กย. 2557 เวลา 18:23 น.] (101/0)
 9. ขอเปลี่ยนแปลง เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ.. [02 กย. 2557 เวลา 16:32 น.] (68/0)
 10. รายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มสถ.. [01 กย. 2557 เวลา 15:51 น.] (31/0)

ดาวน์โหลด

 1. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 [05 กย. 2557] ดาวน์โหลด 23
 2. ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ [22 กค. 2557] ดาวน์โหลด 266
 3. แบบรายการประมาณราคา57 [16 มิย. 2557] ดาวน์โหลด 158
 4. โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ [29 พค. 2557] ดาวน์โหลด 427
 5. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 1/2557 [06 พค. 2557] ดาวน์โหลด 158
 6. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 [01 เมย. 2557] ดาวน์โหลด 238
 7. แผนปฏิบัติการปี 2557 สพป.ตรังเขต 2 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 194
 8. คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ สพฐ. ป.. [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 65
 9. สาร สพป.ตรัง เขต 2 เดือนกุมภาพันธ์ 57 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 87
 10. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย.. [04 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 75

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (0/0)
 2. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (2/0)
 3. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (50/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (12/0)
 5. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (14/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (46/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (184/0)
 8. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (261/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th