ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ร่าง กรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบปร.. [19 พย. 2560 เวลา 01:17 น.] (1/0)
 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา.. [11 พย. 2560 เวลา 04:28 น.] (105/0)
 3. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... [07 พย. 2560 เวลา 03:33 น.] (226/0)
 4. Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการท.. [07 พย. 2560 เวลา 03:29 น.] (76/0)
 5. ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ แอปพลิเคชั่น กฏหมาย.. [01 พย. 2560 เวลา 00:40 น.] (43/0)
 6. การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคคลากร.. [13 ตค. 2560 เวลา 04:29 น.] (714/0)
 7. การประเมินคัดเลือกผลงานโรงเรียนในฝัน ปี 2560 [19 กย. 2560 เวลา 17:20 น.] (113/0)
 8. ​ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาและคัดเ.. [21 สค. 2560 เวลา 21:36 น.] (146/0)
 9. รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ GFMIS [15 สค. 2560 เวลา 23:21 น.] (65/0)
 10. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สพฐ.สัญจร [12 สค. 2560 เวลา 00:04 น.] (113/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 57
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 8
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 10
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 7
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 98
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 133
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 73
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 88
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 154

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนสอนสำหรับนักเรี.. [03 ตค. 2560 เวลา 23:31 น.] (2/0)
 2. รายงาน SAR ประจำปี 2559 [07 สค. 2560 เวลา 19:54 น.] (18/0)
 3. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255.. [11 กค. 2560 เวลา 22:11 น.] (30/0)
 4. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน [21 มิย. 2560 เวลา 18:17 น.] (16/0)
 5. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [21 มิย. 2560 เวลา 18:17 น.] (12/0)
 6. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริม.. [23 พค. 2560 เวลา 17:53 น.] (25/0)
 7. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย.. [17 กพ. 2560 เวลา 17:02 น.] (24/0)
 8. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก.. [31 มค. 2560 เวลา 17:54 น.] (33/0)
 9. รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ [31 มค. 2560 เวลา 17:51 น.] (30/0)
 10. ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรงเรียนในฝัน [12 มค. 2560 เวลา 23:15 น.] (52/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร.. [23 พย. 2560 เวลา 01:43 น.] (1/0)
 2. ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางใ.. [11 พย. 2560 เวลา 04:27 น.] (31/0)
 3. ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรั.. [11 พย. 2560 เวลา 04:15 น.] (21/0)
 4. ​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปร.. [16 กย. 2560 เวลา 18:20 น.] (84/0)
 5. โรงเรียนบ้านหนองมวง ประกาศราคาซ่อมแซมอาคารเรียน [13 กย. 2560 เวลา 17:28 น.] (59/0)
 6. รร.บ้านไร่ออก ประกาศราคากลางติดตั้งขยายเขตปรับปร.. [11 กย. 2560 เวลา 18:39 น.] (64/0)
 7. รร.บ้านนาเมืองเพชร ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม.. [11 กย. 2560 เวลา 18:35 น.] (68/0)
 8. สรุปการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองมวน [01 กย. 2560 เวลา 23:24 น.] (57/0)
 9. โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุ.. [11 สค. 2560 เวลา 16:46 น.] (59/0)
 10. รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประม.. [17 กค. 2560 เวลา 23:09 น.] (52/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th