ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ขอความร่วมมือแจ้งให้ครูวิทยาศาสตร์สมัครรับรางวัล.. [29 กค. 2557 เวลา 16:28 น.] (0/0)
 2. เชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่.. [22 กค. 2557 เวลา 16:31 น.] (57/0)
 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [22 กค. 2557 เวลา 16:29 น.] (54/0)
 4. ลงทะเบียนอบรมปฏิบัติการคอมฯ เฉพาะโรงเรียนที่มีรา.. [18 กค. 2557 เวลา 11:37 น.] (198/0)
 5. ขอให้ ร.ร. กรอกข้อมูลแบบสำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาว.. [03 กค. 2557 เวลา 12:01 น.] (302/0)
 6. โรงเรียนต่อไปนี้ กลุ่มนโยบายฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล.. [27 มิย. 2557 เวลา 13:18 น.] (312/0)
 7. สถานะการยืนยันข้อมูล EMIS ของโรงเรียน [23 มิย. 2557 เวลา 17:49 น.] (226/0)
 8. ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมการเร่งติดตามการใช้จ.. [19 มิย. 2557 เวลา 16:12 น.] (62/0)
 9. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการวิชาการของสมาคมวิจัยสั.. [18 มิย. 2557 เวลา 17:43 น.] (36/0)
 10. การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานชำนาญการพิเศษ (ส.. [18 มิย. 2557 เวลา 17:18 น.] (86/0)

ดาวน์โหลด

 1. ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ [22 กค. 2557] ดาวน์โหลด 97
 2. แบบรายการประมาณราคา57 [16 มิย. 2557] ดาวน์โหลด 90
 3. โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ [29 พค. 2557] ดาวน์โหลด 391
 4. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 1/2557 [06 พค. 2557] ดาวน์โหลด 139
 5. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 [01 เมย. 2557] ดาวน์โหลด 225
 6. แผนปฏิบัติการปี 2557 สพป.ตรังเขต 2 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 171
 7. คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ สพฐ. ป.. [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 62
 8. สาร สพป.ตรัง เขต 2 เดือนกุมภาพันธ์ 57 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 82
 9. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย.. [04 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 68
 10. สาร สพป.ตรัง เขต 2 เดือนมกราคม 57 [03 กพ. 2557] ดาวน์โหลด 86

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (0/0)
 2. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (2/0)
 3. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (50/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (12/0)
 5. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (14/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (46/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (184/0)
 8. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (261/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th